Wijzigingen inkomstenbelasting

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt in 2018 0,70% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.060.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van 2,35%. Aftrek van betaalde hypotheekrente in de vierde tariefschijf gaat tegen 49,5% in plaats van tegen het tabeltarief van 51,95%. Het percentage waartegen aftrek in de vierde tariefschijf wordt verleend daalt ieder jaar met 0,5%.

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is onbelast als de uitkering in 2018 niet meer bedraagt dan € 164.000. De vrijstelling voor de KEW geldt alleen voor op 1 januari 2013 bestaande verzekeringen die voldoen aan alle voorwaarden.

De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in 2018 € 5.246.

Premies lijfrenteverzekeringen
Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt bedraagt de aftrekbare premie, dat is de jaarruimte, in 2018 13,3% van de premiegrondslag. De jaarruimte is maximaal € 12.362. De jaarruimte wordt verminderd met de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties aan de oudedagsreserve. Wie in de voorgaande zeven jaar de jaarruimte niet of niet geheel heeft benut, kan gebruik maken van een aanvullende aftrek. Deze reserveringsruimte bedraagt 17% van de premiegrondslag in het jaar van aftrek. Er geldt een maximum van € 7.167. Voor wie aan het begin van het kalenderjaar maximaal tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd wordt dit maximum verhoogd tot € 14.152. De premiegrondslag is het totaal van de winst uit onderneming, het resultaat uit werkzaamheden en het inkomen uit arbeid in het vorige jaar, met een maximum van € 105.075 en verminderd met de franchise ter grootte van € 12.129.

Voor tijdelijke oudedagslijfrenten geldt als voorwaarde voor aftrekbaarheid van de premie dat het bedrag van de jaarlijkse uitkering niet hoger mag zijn dan € 21.483. De uitkeringen mogen niet eerder ingaan dan in het jaar waarin men de AOW-leeftijd bereikt.

Wijzigingen inkomstenbelasting

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt 0,75% van de waarde. Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.060.000 bedraagt 2,35%.

Aftrek van betaalde hypotheekrente in de vierde tariefschijf gaat tegen 50% in plaats van tegen het tabeltarief van 52%. Het percentage waartegen aftrek in de vierde tariefschijf wordt verleend daalt ieder jaar met 0,5%.

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 36.900 na ten minste 15 jaar premiebetaling. De vrijstelling loopt op tot € 162.500 bij 20 jaar of meer premiebetaling. De vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning geldt alleen voor op 1 januari 2013 bestaande gevallen.

De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt € 5.069.

Premies lijfrenteverzekeringen
Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt bedraagt de aftrekbare premie, dat is de jaarruimte, 13,8% van de premiegrondslag. De jaarruimte is maximaal € 12.598.
De jaarruimte wordt verminderd met de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties aan de oudedagsreserve.

Wie in de voorgaande zeven jaar de jaarruimte niet of niet geheel heeft benut, kan gebruik maken van een aanvullende aftrek. Deze reserveringsruimte bedraagt 17% van de premiegrondslag in het jaar van aftrek. Er geldt een maximum van € 7.110. Voor wie aan het begin van het kalenderjaar maximaal tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd wordt dit maximum verhoogd tot € 14.039.

De premiegrondslag is het totaal van de winst uit onderneming, het resultaat uit werkzaamheden en het inkomen uit arbeid in het vorige jaar, met een maximum van € 103.317 en verminderd met de franchise ter grootte van € 12.032.

Voor tijdelijke oudedagslijfrenten mag het bedrag van de jaarlijkse uitkering niet hoger zijn dan € 21.312. Premies voor dergelijke lijfrenten zijn alleen aftrekbaar als de uitkeringen niet eerder ingaan dan in het jaar waarin men de AOW-leeftijd bereikt.

Wijzigingen Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de volgende zaken gewijzigd in de Inkomstenbelasting.

Tarieven box 1
Het tarief in de eerste schijf bedraagt 5,85%. Het tarief in de tweede schijf bedraagt 10,85%. Inclusief premies volksverzekeringen is het tarief in de tweede schijf 42%. Daarmee is het tarief in de tweede schijf gelijk aan het tarief in de derde schijf.

Heffingskortingen
– In 2013 geldt een nieuwe heffingskorting, de werkbonus. Deze is van toepassing op mensen die arbeidsinkomen hebben en aan het begin van het kalenderjaar 60 jaar of ouder zijn maar nog geen 64. De werkbonus bedraagt maximaal € 1.100 als het inkomen gelijk is aan 100% van het wettelijk minimumloon. Vanaf 120% van het wettelijk minimumloon daalt de werkbonus lineair tot nul bij 175% van het wettelijk minimumloon.
– De ouderenkorting bedraagt € 1.032 bij een verzamelinkomen van niet meer dan € 35.450. Daarboven bedraagt de ouderenkorting € 150.
– De ouderschapsverlofkorting bedraagt voor 2013 € 4,24 per verlofuur.
– De heffingskortingen voor directe beleggingen in durfkapitaal, culturele beleggingen en sociaalethische beleggingen zijn vervallen per 1 januari 2013.
– De tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen bedraagt 1% met een maximum van € 182.

Eigen woning
Met ingang van 1 januari 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen alleen als de schuld in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuïtair schema wordt afgelost. Voor mensen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hadden, geldt geen aflossingsverplichting, ook niet als zij de lening in of na 2013 oversluiten.

Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde van de eigen woning boven € 1.040.000 bedraagt 1,55%.

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 35.700 bij tenminste 15 jaar premiebetaling en niet meer dan € 157.000 bij 20 of meer jaar premiebetaling. Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning voor nieuwe gevallen vervallen.

De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in 2013 € 4.536.

Met ingang van 1 januari 2013 is aftrek mogelijk van rente over een restschuld na verkoop van de eigen woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. De aftrek geldt voor een periode van 10 jaar.

Zorgkosten
Met ingang van 1 januari 2013 zijn niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten:
– uitgaven voor een ivf-behandeling voor vrouwen  van 43 jaar of ouder;
– uitgaven voor de eerste twee ivf-behandelingen voor vrouwen jonger dan 38 jaar als meerdere embryo’s worden teruggeplaatst;
– uitgaven voor krukken, gipssteunen, looprekken, rollators en loophulpen.

Studiekosten
Uitgaven voor het volgen van een opleiding of studie voor een beroep zijn aftrekbaar boven een drempel van € 250 tot een maximum van € 15.000.

MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na ondernemersaftrek.

Dit is wellicht ook interessant voor u...