Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Timmermans & Partner B.V.

PRIVACYVERKLARING  t.b.v. aangifte inkomstenbelasting/aanvraag toeslagen

Dit is een privacyverklaring van Timmermans & Partner B.V., statutair gevestigd te Eibergen, kantoorhoudende te Neede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08041321, hierna te noemen Timmermans & Partner B.V.. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Timmermans & Partner B.V. verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Timmermans & Partner B.V. verwerkt  de volgende persoonsgegevens van u indien u ons verzoekt om uw aangifte inkomstenbelasting of een aanvraag voor de toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag te verzorgen:

Achternaam, voorletters
Geboortedatum
Geslacht
Burgerservicenummer
Indien van toepassing ook bovenstaande gegevens van de (fiscale) partner
Situatie gehuwd/geregistreerd partnerschap/samenwonend
Adres inclusief postcode
Telefoonnummer
Emailadres
Indien van toepassing voorletters en geboortedatums kinderen

Inkomensgegevens voor Box 1

(voor zover van toepassing)

Zoals inkomsten uit dienstbetrekking, inkomsten uit vroegere arbeid, WOZ waarde woning, gegevens hypotheek etc., uitgaven voor ziektekosten, uitgaven voor giften etc. etc.

Inkomensgegevens voor Box 2
(voor zover van toepassing)
Inkomsten uit aanmerkelijk belang zoals dividend en vervreemdingsvoordelen aanmerkelijk belang

Inkomensgegevens voor Box 3
(voor zover van toepassing)
Banksaldi, waarde effecten, waarde onroerende goederen zijnde niet de eigen woning, en alle overige waarden van bezittingen welke in box 3 vallen, stand van schulden.

1.2 Timmermans & Partner B.V. gebruikt deze gegevens t.b.v. de aangifte inkomstenbelasting en de aanvraag/wijziging van de toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag etc.

1.3 De bewaartermijn van de gegevens is in principe 7 jaar

  1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met ons kantoor via het mailadres info@timmermans-partner.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop Timmermans & Partner B.V. persoonsgegevens verwerkt;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die Timmermans & Partner B.V.  met betrekking tot u verwerkt;
(d)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Timmermans & Partner B.V..
(e)  correctie en verwijdering van uw gegevens die Timmermans & Partner B.V.  van u heeft.
(f)  overdragen van gegevens die Timmermans & Partner B.V.  van u heeft naar een derde
(g)  beperking van de verwerking  van gegevens die Timmermans & Partner B.V. van u heeft

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Timmermans & Partner B.V. zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Timmermans & Partner B.V. zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om    uw gegevens te beveiligen.

  1. DERDEN

4.1 Timmermans & Partner B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan de belastingdienst. Hetgeen logisch is, omdat  u ons heeft verzocht om voor u de aangifte inkomstenbelasting en/of aanvraag van (bepaalde) toeslagen te verzorgen. Het aanleveren van uw gegevens beschouwen wij dan ook als een verzoek om de aangifte inkomstenbelasting/aanvraag toeslagen voor u te verzorgen. Dit houdt tevens een duidelijke toestemming van u in dat wij persoonsgegevens van u/voor u mogen verwerken.

Verder zal Timmermans & Partner B.V. uitsluitend gegevens aan derden verstrekken als Timmermans & Partner B.V. daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen