Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is de manier waarop fiscaal met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel moet worden omgegaan. Uitgangspunt is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen. Dat geldt ook voor kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte om vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij te geven. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale fiscale loonsom. Overschrijdt het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte, dan is het meerdere belast tegen een eindheffing van 80% voor rekening van de werkgever.

Tip! Controleer of u de vrije ruimte volledig benut in 2016. Wijs eventueel extra vergoedingen aan die ten laste van de vrije ruimte komen. Houd daarbij wel rekening met vergoedingen en verstrekkingen die u nog voor de jaarwisseling gaat doen.

Bonussen en andere eindejaarsuitkeringen zijn doorgaans bruto. Ga eens na of u deze uitkeringen geheel of gedeeltelijk belastingvrij kunt doen, bijvoorbeeld in de vorm van een vergoeding voor reiskosten. Mogelijk hebt u nog een deel van de vrije ruimte over om bonussen belastingvrij uit te kunnen betalen.

Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen gelden aparte vrijstellingen. Deze vrijstellingen komen niet ten laste van de vrije ruimte. Wanneer de vergoeding hoger is dan de daarvoor geldende norm, dan is het deel boven de norm belastbaar loon van de werknemer. Er zijn ook verstrekkingen die op nihil worden gewaardeerd. Daarvoor hoeft dus geen bedrag bij het loon geteld te worden.

Werkkostenregeling

De per 1 januari 2011 ingevoerde werkkostenregeling voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer geldt met ingang van 2015 verplicht. De mogelijkheid om te kiezen voor de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervalt dan. De werkkostenregeling is bedoeld als vereenvoudiging van de regelgeving. Eerder werden al vijf aanpassingen van de regeling aangekondigd om de geconstateerde knelpunten van de regeling weg te nemen. Het gaat om de invoering van:

  1. het noodzakelijkheidscriterium;
  2. de jaarlijkse afrekensystematiek;
  3. een concernregeling;
  4. een vrijstelling voor branche-eigen producten;
  5. het vervallen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkkingen.

Noodzakelijkheidscriterium
Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat een werkgever bepaalde voorzieningen, die hij voor de bedrijfsvoering noodzakelijk acht, aan de werknemer kan vergoeden of verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met een privévoordeel van de werknemer. Om misstanden te voorkomen geldt het noodzakelijkheidscriterium alleen voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Er zal naar de omstandigheden van het geval worden beoordeeld of aan het noodzakelijkheidscriterium is voldaan. Het oordeel over noodzakelijkheid van de werkgever wordt geobjectiveerd met behulp van de al bestaande redelijkheidstoets.

Afrekensystematiek
De werkgever hoeft niet meer per tijdvak te controleren of de vrije ruimte wordt overschreden. Na afloop van het kalenderjaar kan de werkgever voor alle vergoedingen en verstrekkingen uit dat jaar in één keer toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden en de eventueel verschuldigde belasting op de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar afdragen. Desgewenst kan een werkgever de loonbelasting al eerder in gedeelten afdragen.

Concernregeling
Door de invoering van de concernregeling wordt het mogelijk om de werkkostenregeling op concernniveau toe te passen. Daarvoor geldt als voorwaarde dat de moedermaatschappij voor 95% of meer eigenaar is van de (klein)dochtermaatschappij(en) gedurende het hele kalenderjaar.

Vrijstelling branche-eigen producten
De oude regeling voor personeelskorting wordt met ingang van 1 januari 2015 in de vorm van een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling opgenomen.

Onderscheid vergoedingen en verstrekkingen
Voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen die door de werkgever worden verstrekt geldt nu een nihilwaardering. Omdat sommige werkgevers deze voorzieningen liever vergoeden of vanwege een CAO moeten vergoeden, vervalt de nihilwaardering voor de verstrekkingen. Deze wordt vervangen door een gerichte vrijstelling gecreëerd voor werkplekgerelateerde voorzieningen. De vrijstelling geldt zowel voor verstrekkingen, vergoedingen en voor ter beschikking gestelde vergoede voorzieningen. Dat leidt wel tot vergroting van de administratieve vereisten.

Vrije ruimte
Ter financiering van de hiervoor genoemde aanpassingen daalt de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. De vrije ruimte is het bedrag waarbinnen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gedaan kunnen worden.

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. De systematiek van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel is daardoor ingrijpend veranderd. 2013 is het laatste jaar waarin de werkgever kan kiezen om in plaats van de werkkostenregeling de oude regeling voor vergoedingen toe te passen. Met ingang van 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen. Dat geldt ook als de kosten voor 100% zakelijk zijn. De werkgever kan bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen die belastingvrij vergoed kunnen worden. Daarvoor geldt een budget van 1,5% van de totale fiscale loonsom van de onderneming. Het budget wordt aangeduid met de term vrije ruimte. Overschrijden de kosten de vrije ruimte, dan valt het meerdere onder een eindheffing van 80%. Eindheffing wil zeggen dat de loonheffing voor rekening van de werkgever komt en niet wordt doorbelast aan de werknemer.

Naast de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen zijn er zogenaamde gerichte vrijstellingen. Dat zijn bepaalde kostensoorten die tot een zekere hoogte onbelast kunnen worden vergoed zonder dat dit invloed heeft op de vrije ruimte.

Bij gebruik van de werkkostenregeling moet het totale bedrag van de vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte uit uw financiële administratie blijken. Staat in de financiële administratie geen btw bij de vergoedingen en verstrekkingen, dan moet u de btw alsnog toevoegen. Verder moet u het totale bedrag aan vergoedingen in uw financiële administratie kunnen koppelen aan het fiscale loon in uw loonadministratie om te toetsen of u binnen uw vrije ruimte blijft.

Dit is wellicht ook interessant voor u...